Última hora

El Departament d’Interior incompleix la Llei 10/1994 segons el Síndic de Greuges!

El Síndic de Greuges a “La nit al dia” el dia 18 de febrer de 2008:

.

Aquesta queixa va ser interposada per un dels membres d’AIL-MED. Llegiu atentament les consideracions que fa el Síndic de Greuges quant al comportament del Departament d’Interior vulnerant la llei i els seus drets:

 

SÍNDIC DE GREUGES- INFORME AL PARLAMENT 2007

I. ACTIVITATS DE DEFENSA DE DRETS DE LES PERSONES

A. ACTIVITATS PER MATÈRIES

1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DRETS, I PARTICIPACIÓ EN ELS AFERS PÚBLICS

….

1.4. Funció pública

….

3. La situació de segona activitat dels mossos d’esquadra (pàg 72)

Els funcionaris de cossos especialitzats com ara el de policia o de bombers han de complir una sèrie d’aptituds físiques per accedir-hi d’acord amb les tasques que hauran de desenvolupar, tasques que sovint comporten un risc important. Aquest fet ha motivat que la legislació reguladora d’aquests funcionaris tradicionalment hagi previst una situació administrativa específica —l’anomenada segona activitat— per als funcionaris que per raó d’edat o d’altres tipus ja no presenten les condicions físiques que exigeix el desenvolupament normal del servei.

Entorn d’aquesta situació s’ha plantejat la queixa 08276/06, en la qual un funcionari del cos de mossos d’esquadra exposa al Síndic que el maig de 2006 se’l va declarar en situació d’incapacitat permanent en grau total i que, tot i haver demanat posteriorment per escrit al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació el passi a la situació de segona activitat, no havia rebut cap resposta a la seva sol·licitud.

Arran de l’inici de la investigació de l’assumpte per part del Síndic, el Departament va resoldre la desestimació de la sol·licitud del funcionari el mes de desembre de 2006. En vista del contingut de la resolució i de la informació obtinguda, el Síndic exposa una sèrie de consideracions al Departament sobre la situació de segona activitat que estableixen els articles del 61 al 64 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i el desplegament reglamentari de l’article 61.3 de la mateixa Llei.

En primer lloc, el Síndic entén que a la resolució del Departament li manca la motivació suficient per arribar a la conclusió que la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que declara la incapacitat permanent total del funcionari per a la seva professió habitual, implica que l’interessat “no pot desenvolupar les funcions pròpies de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ni en situació administrativa d’actiu ni en situació administrativa especial de segona activitat.” Així mateix, la resolució del Departament assenyala que una declaració d’incapacitat permanent total per a la funció policial com la que afecta el promotor de la queixa és incompatible amb el desenvolupament d’un lloc de treball del CME en situació de segona activitat.

El desplegament reglamentari de la segona activitat dels

mossos d’esquadra està pendent des del 1994

En aquest cas, el Síndic considera que s’ha d’aplicar la Llei 10/1994, que estableix en l’article 63 que la disminució de les condicions físiques o psíquiques que impedeixi el desenvolupament normal del servei ha de ser dictaminada per un tribunal mèdic, que ha d’elevar el seu dictamen a la persona titular del Departament perquè adopti la resolució pertinent. Aquest tribunal, si a conseqüència dels reconeixements efectuats, aprecia en el funcionari un estat d’impossibilitat física o de disminució de les facultats que l’incapaciti permanentment per al compliment de les seves funcions, ho ha de posar en coneixement de la persona titular del Departament perquè aquest tramiti l’expedient pertinent d’incapacitació i, si escau, la jubilació forçosa.

Ara bé, en aquest cas, aquest tribunal mèdic no es va reunir i, per tant, la resolució que desestima la sol·licitud de l’interessat ho fa sense aquest preceptiu dictamen mèdic. L’absència de desplegament reglamentari de l’article 61.3 de la Llei 10/1994 no és obstacle per donar compliment a la disposició legal que obliga a la constitució del tribunal mèdic en aquests casos, ja que el fonament legal d’aquesta disposició és motivar adequadament la decisió del Departament, ja sigui per acceptar o denegar el passi de l’interessat a la situació de segona activitat, ja sigui per iniciar un expedient de jubilació. Val a dir que en aquest mateix sentit s’han pronunciat els tribunals. A tall d’exemple, cal esmentarles sentències dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona núm. 2 (21 de setembre de 2006) i núm. 13 (12 de setembre de 2007).

Un tribunal mèdic ha de valorar el funcionari per decidir

si és procedent el passi a la situació de segona activitat

El Síndic considera que la manca de desplegament reglamentari no pot ser un obstacle per a l’aplicació d’aquestes disposicions legals, a més que el mateix ordenament jurídic ofereix prou eines perquè l’òrgan que ha de resoldre sobre la sol·licitud de l’interessat pugui suplir aquesta mancança.

Així, la normativa aplicable al Cos de Bombers de la Generalitat, al Cos Nacional de Policia i a les policies locals de Catalunya estableix que les resolucions relatives a la situació de segona activitat vagin precedides d’un dictamen mèdic del funcionari elaborat per un tribunal constituït a aquest efecte.

En conseqüència, el Síndic demana al Departament que revisi la resolució que desestima la sol·licitud de l’interessat per iniciar de nou la tramitació del pertinent expedient administratiu, que ha d’incloure el dictamen mèdic emès per un tribunal constituït, segons les disposicions de la Llei 10/1994. El Síndic també demana a l’Administració que l’informi dels motius que justifiquen la manca d’aplicació analògica de la normativa existent en aquest cas.

Finalment, l’estudi d’aquesta queixa ha permès al Síndic posar de manifest l’incompliment de la voluntat del legislador que suposa la manca de desplegament per reglament de la disposició de l’article 61.3 de la Llei 10/1994. Sembla que el contingut dels preceptes de la Llei 10/1994 relatius a la segona activitat no es limita a proclamar el dret, sinó que va més enllà. El fet és que després de més de deu anys des que el Parlament de Catalunya proclamà el dret de segona activitat, aquest dret encara no pot ser invocat per aquells membres del cos de mossos d’esquadra que s’hi podrien acollir.

Q 08276/06 Manca de reconeixement de la

situació de segona activitat a un mosso d’esquadra

….

1.6. Relacions amb les administracions

….

En sentit negatiu, cal destacar l’endarreriment excessiu del Departament de Cultura a facilitar al Síndic informació sobre la valoració de possibles lesions a patrimoni cultural (Q 01175/06) o el retard en contestar per part del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en la queixa sobre el passi a la situació de segona activitat d’un funcionari del cos de mossos d’esquadra declarat en situació d’incapacitat permanent en grau total (Q 08276/06).

.

 

.

About AILMED (537 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: