Última hora

Suspensió de les millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes

Us comuniquem que ha estat publicada la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació  de l’impost sobre les estades en establiments turístics, DOGC de 23 de març de 2012, núm. 6094. En aquesta Llei podem trobar una modificació que ens afecta molt i creiem que es la nostra obligació informar a tots perquè sabeu com estan les coses.

Concretament en la Disposició Addicional Sisena es diu:

“SUSPENSIÓ DE LES MILLORES DIRECTES DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA D’INCAPACITAT PERMANENT TEMPORAL.

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de previsió social aplicable. El que estableix aquest apartat s’aplica sens perjudici del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat 26/2009, del 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010.”

És obligat fer una mica d’història, per tal de que sabeu que el règim assistencial fins l’any 1984 era el de MUFACE, igual que les classes passives de l’estat. En el 1985 per una Llei se’ns va passar al Règim General de la Seguretat Social  amb efectes 1 de gener.

En aquell moment el Departament tenia assignat de forma delegada el pagament de les incapacitats permanents temporals, es percebia la nòmina com si es treballés i era després que l’Institut Nacional de la Seguretat Social abonava la part que li corresponia a l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Es cobrava el 100 % de les retribucions i era la Generalitat que complementava una petita part, sense que existissin diferències entre una malaltia comuna, un accident no laboral o un accident laboral, fins al compliment dels 18 mesos.

Una segona modificació de les normes de la Seguretat Social va a portar a que el pagament directe per part de la Generalitat era fins a 1 any amb la nòmina i tot com si treballessis. A partir de l’any es cobrava de l’INSS o de la mútua d’accidents el 75% de la base i de la Generalitat el 25 %, sense que tinguessis la nòmina física, tot era per transferència, però era el 100%.

Des de 1985 ha plogut molt, hem passat altres crisis i s’ha gastat en moltes coses innecessàries, i també hem tingut el sou congelat, però aquest aspecte mai s’havia tocat. Ara en nom d’una crisi que no hem generat, es modifiquen o anul·len unes millores històriques que venen de 1985.

Aquesta reforma ens obliga a mirar la disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat 26/2009, del 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010.

“DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Extensión de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado al resto de funcionarios.

Sin perjuicio de la integración en el régimen general de la Seguridad Social del régimen especial de los funcionarios de la Administración Local y de la integración en dicho régimen de los funcionarios de la Administración General del Estado y de las Administraciones Autonómicas en los casos en los que así proceda, todos los funcionarios integrados en el régimen general de la Seguridad Social, sea cual sea la administración en la que prestan sus servicios, cuando se encuentren en la situación de incapacidad temporal, durante los tres primeros meses, tendrán la misma protección en dicha situación que la prevista para los funcionarios civiles del Estado en el artículo 21.1.a del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio.”

Aquest article en diu

Artículo 21.a Prestación económica.

1. La prestación económica en la situación de incapacidad temporal consistirá:

Durante los primeros tres meses, en la totalidad de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias del funcionario en la misma cuantía a las que le correspondería en cada momento en su puesto de trabajo si no se encontrase en esta situación de incapacidad temporal, y con cargo a los mismos conceptos presupuestarios por los que se venían percibiendo dichas retribuciones.”

Vol dir que els primers tres mesos es cobrarà el 100%, el dubte és que no fa cap diferència entre malalties professionals/accidents laborals o malalties comunes/accidents no laborals, en aquest cas s’abonarà el 100% dels accidents ja que surt més rentable, ja que hi ha menys quantitat.

Amb els accidents/malalties professionals tot queda igual, és cobrarà el 100%, se suposa fins els 18 mesos, que serà a càrrec de la Mútua d’accidents i de la Generalitat.

Amb els accidents/malalties comunes a partir del quart mes es cobrarà aproximadament el 75% que serà a càrrec de l’INSS.

Entenem que aquesta no era la solució pels següents motius:

  • No soluciona el problema de l’absentisme laboral, ja que normalment poques incapacitats temporals duren més de tres mesos.
  • Penseu en moltes malalties quan algunes d’elles es podrien considerar malalties professionals que es donen en la nostra professió conseqüència de l’estrès i l’ansietat, com pel fet de treballar de nits, etc., etc. Creieu que la mútua us reconeixerà moltes malalties que poden derivar-se de la vostra professió com a malalties professionals i pagar el 100% fins els 18 mesos?

Hem d’estar a l’espera i veure com es farà l’aplicació. En cas de dubte és pot intentar que es faci càrrec la mútua d’accidents laborals, però això suposa que en la majoria del casos s’hagi de recorre als Jutjats amb tot el que comporta, com la manca de confiança en ells.

Anuncis
About AILMED (449 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: