Última hora

Dins del Règim General de la Seguretat Social la jubilació per declaració d’incapacitat permanent NO EXISTEIX

Gràcies a un company discapacitat amb una incapacitat permanent ha arribat a les nostres mans recentment un document molt aclaridor en relació a les anomenades “jubilacions forçoses” per incapacitat. Tema del que ja vam parlar en un altre post al 2010.

Al respecte cal posar de manifest el següent: que dins del Règim General de la Seguretat Social la jubilació per declaració d’incapacitat permanent NO EXISTEIX, i  dins d’aquest règim no és aplicable ni es pot barrejar un règim de protecció social diferent com són les Classes Passives de l’Estat.

En la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el seu article 14, es regulen els drets individuals dels funcionaris, en els apartats següents s’indica:

“Article 14 n. A la jubilació segons els termes i condicions establertes en les normes aplicables.”

“Article 14 o. A les prestacions de la Seguretat Social corresponents al règim que els sigui aplicable.”

Què és aplicable en el nostre cas? Doncs és el Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, i concretament l’article següent:

“Article 161. Beneficiaris. 1. Tindran dret a la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva, les persones incloses en aquest Règim General que, a més de la general exigida en l’apartat 1 de l’article 124, reuneixin les següents condicions:

a. Haver complert seixanta-cinc anys d’edat.”

El que no es pot fer és certificar una situació administrativa que no està emparada en la Llei que és aplicable, ni és admissible que es confongui el que són les Classes Passives de l’Estat que tenen diferent Règim de protecció social, com pot ser MUFACE, ISFAS, etc., amb el Règim General de la Seguretat Social.

Si anem al Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en l’article 38.2 sobre Jubilació forçosa:

“2. És podrà també declarar la jubilació forçosa, bé d’ofici o bé a petició del funcionari i prèvia la instrucció del corresponent expedient, quan és trobi en situació d’incapacitat permanent per acomplir els seves tasques o en un estat d’inutilitat física o de debilitació dels facultats que li impedeixi d’exercir correctament les funcions. En el cas que el funcionari estigui acollit al règim general de la Seguretat Social, cal atenir-se el que determina per a aquests casos aquest sistema de previsió.”

Per segona vegada queda clar que el règim a aplicar és el Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, en el qual NO CONSTA CAP ARTICLE EN EL QUAL ES PROHIBEIXI QUE UNA INCAPACITAT PERMANENT TOTAL, ABSOLUTA O GRAN INVALIDESA PUGUI TREBALLAR.

A la vista de l’actuació de l’administració en voler jubilar-lo per motiu d’incapacitat permanent, el company discapacitat va sol·licitar informació sobre la jubilació a l’INSS per a veure si era possible. Com podeu veure la resposta, de data 07/08/2012, és taxativa: “CAL TENIR COMPLERTS 65 ANYS D’EDAT”. És a dir: no se’l pot jubilar.

Hi ha qui pot defensar que quan l’administració actua així el que fa és declarar la jubilació forçosa com a “declaració administrativa d’extinció del vincle funcionarial”, i que aquest vincle podrà ser rehabilitat si es produeix alguna revisió de la incapacitat permanent que ha motivat la jubilació. Però el cert és que la jubilació forçosa per invalidesa està prevista legalment per aquells funcionaris que mantenen el règim de classes passives de l’estat però no per a nosaltres, ja que l’INSS no prohibeix treballar es tingui la discapacitat que es tingui i totes les invalideses poden treballar segons la doctrina del Tribunal Suprem, i el que no es pot fer és inventar-se un altre significat, a conveniència, per al concepte de “jubilació forçosa” fora del legalment establert.

Per tant, dins del Règim General de la Seguretat Social no és correcte la jubilació forçosa per declaració d’incapacitat permanent, això no existeix, en podríem parlar d’altres solucions a aplicar, com podrien ser excedències, però no la jubilació. A més, en cossos especials de funcionaris amb normativa pròpia, com és el nostre cas amb la llei 10/94, com també la llei 5/1994 de Bombers o la llei 16/1991 de Policies Locals, seria d’aplicació per aquestes persones la normativa de la segona activitat per a poder seguir prestant serveis complementaris i per a poder-la interpretar correctament en tot allò que fos necessari, i tenint en compte que parlem de funcionaris amb una discapacitat, s’haurien d’aplicar els convenis internacionals signats per l’estat i que formen part del dret intern, com el de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, la qual cosa implica, fins i tot, l’adaptació i l’actualització de la legislació a més de la promulgació legal que sigui necessària.

 

About AILMED (590 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: