Última hora

El Síndic de Greuges demana a Interior que s’aturi l’exclusió del passi a segona activitat dels mossos amb incapacitat permanent total

El Síndic de Greuges conclou que una incapacitat permanent total no impedeix fer funcions en segona activitat

Volem compartir amb vosaltres la resolució dictada en l’expedient obert amb motiu de l’actuació d’ofici que va iniciar el Síndic de Greuges sobre la reubicació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra afectats per discapacitat sobrevinguda.

Portada Síndic

El Síndic de Greuges va decidir obrir una actuació d’ofici titulada “La reubicació dels agents del CME afectats per discapacitat sobrevinguda”, arran dels informes jurídics elaborats pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) en que es qüestiona la regulació discriminatòria de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra que conté el Decret 246/2008, de 16 de desembre.

Amb aquesta actuació el Síndic ha centrat el seu estudi en l’àmbit de les declaracions d’incapacitat permanent total (en endavant IPT) dictaminades per resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (en endavant INSS). Val la pena que veieu quines consideracions fa el Síndic al respecte.

El Síndic analitza el concepte de discapacitat i el dret al treball, a través del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de persones amb discapacitat, de la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de desembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, o de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, en vigor des del 3 de maig de 2008 i que forma part del nostre ordenament intern.

Destaca que un dels principis que consagra la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat és el manteniment de l’ocupació en els casos de discapacitat sobrevinguda, concretament el seu article 27 sobre treball i ocupació assegura a les persones amb discapacitat el dret a treballar en igualtat de condicions que la resta.

Un dels principis que consagra la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat és el manteniment de l’ocupació en els casos de discapacitat sobrevinguda

A partir d’aquí entra a analitzar la segona activitat, com a situació administrativa especial prevista en les normes reguladores de determinats cossos especials de funcionaris, i les funcions que es poden realitzar en aquesta situació, així com les funcions de suport tècnic que realitzaran el funcionaris del cos que tinguin una IPT de l’INSS, pels quals el Decret 246/2008 crea una nova categoria a part.

Per examinar la compatibilitat de la percepció de prestacions econòmiques per incapacitat permanent total amb l’exercici d’una segona activitat valora els articles corresponents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (en endavant TRLGSS) al Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, i planteja què s’entén per “professió habitual” als efectes de la declaració d’una IPT. De la jurisprudència del Tribunal Suprem ja es concloïa que les funcions que s’han de tenir en compte per qualificar l’IPT són les fonamentals per a la professió habitual, sense que sigui obstacle el reconeixement d’una situació de segona activitat. Hores d’ara l’article 198.1 del TRLGSS estableix que la compatibilitat es condiciona al fet que les noves funcions no coincideixin amb les que van donar lloc a l’IPT.

Quan es pregunta què s’entén per funcions no coincidents amb les que van donar lloc a l’IPT, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, es poden distingir dues funcions: de primera activitat i de segona activitat. Així conclou que amb jurisprudència del Tribunal Suprem i ara amb l’ampliació de la regla de compatibilitat del TRLGSS, no hi hauria d’haver obstacle al desenvolupament d’una segona activitat davant d’una IPT, ja que serien altres funcions.

Amb jurisprudència del Tribunal Suprem i ara amb l’ampliació de la regla de compatibilitat del TRLGSS, no hi hauria d’haver obstacle al desenvolupament d’una segona activitat davant d’una IPT

A partir d’aquí, amb el reconeixement d’una IPT s’haurien de valorar les capacitats de la persona amb relació als llocs de treball de segona activitat. Fins i tot caldria preveure poder atorgar si és necessari reduccions de jornada per informe mèdic o la possibilitat de poder sol·licitar una excedència voluntària per discapacitat.

El Síndic conclou que al cos de mossos d’esquadra, a diferència del cos de bombers de la Generalitat, s’exclou automàticament del passi a segona activitat als funcionaris amb IPT, quan això no ha d’impedir poder desenvolupar funcions en llocs de segona activitat, doncs les funcions previstes per segona activitat i les previstes amb IPT no són tan diferents.

Acaba recomanant una regulació homogènia de la segona activitat per mossos i bombers, d’acord amb la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i la Directiva 2000/78/CE, i que no s’exclogui automàticament al funcionari amb IPT del passi a segona activitat.

About AILMED (542 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: