Última hora

El Govern vol influir al poder legislatiu i frenar la proposició de llei de segona activitat amb un dictamen lamentable de la Comissió Jurídica Assessora

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora vulnera la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat

Fem primer una mica d’història:

  1. El 13 de juliol de 2015 tots el partits amb representació al Parlament de Catalunya van presentar a la mesa del Parlament la proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les Policies Locals.
  2. La proposició de llei va decaure en convocar-se eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2015. Tenint en compte que això passaria, tots els grups parlamentaris van firmar un document amb el que es comprometien a tornar a presentar-la a l’inici d’aquesta legislatura, per tal que fos tramitada amb normalitat.
  3. L’11 de febrer de 2016, a la Sessió informativa de la Comissió d’Interior que es va celebrar al Parlament de Catalunya, el conseller d’Interior va contestar que es respectaria el compromís, tot i que va explicar que el Govern havia enviat el text a la Comissió Jurídica Assessora per tal d’analitzar el contingut i obtenir un dictamen jurídic al més aviat possible.
  4. En la reunió amb tots els grups parlamentaris el 20 d’abril de 2016 es va acordar que presentaran la proposició de llei a la mesa del parlament per tramitar-la en ponència.

Doncs bé, es tracta del dictamen 98/2016 de la Comissió Jurídica Assessora, el qual s’ha ideat i redactat com un atac frontal en contra de tot el contingut de la proposició de llei de segona activitat. És molt evident que amb aquest dictamen el Govern vol influir al poder legislatiu i frenar la proposició de llei.

dictamen llei 2 activitat

Hem realitzat un extens Informe sobre el dictamen 98/2016 de la Comissió Jurídica Assessora, del qual us fem una petita introducció en aquest post. Aquest informe ha estat entregat a tots els grups parlamentaris.

Informe CJA

Es tracta del primer dictamen consulta en relació a una proposició de llei (com a mínim des del 2005). Si efectivament és la primera vegada a la història que es demana un dictamen per motiu d’una proposició de Llei, que ni ha entrat a tràmit, per tal d’influenciar al legislatiu, considerem que és una qüestió de molta gravetat.

El contingut del dictamen creiem que és un despropòsit per als drets de les persones amb discapacitat. És bastant evident quina opinió pot merèixer un dictamen jurídic sobre una proposició de llei que tracta de persones amb discapacitat en el qual ni tan sols s’informi sobre la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, a pesar que en la proposició de llei es nomena en diverses ocasions.

Està claríssim que NO es tracta d’un dictamen jurídic sobre la base de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones Discapacitat. No s’informa al dictamen sobre aquesta Convenció en cap moment arribant, fins i tot, a ignorar parts de l’articulat de la proposició de llei on s’estableix l’aplicació d’aquesta important Convenció, com ara la disposició addicional segona. Per contra, es tracta d’un informe jurídic sobre la base de normes internes que estan per sota i NO estan adaptades a la dita Convenció.

És obligat recordar que aquesta Convenció està en vigor a Catalunya, que forma part del nostre ordenament jurídic i que ha de prevaldre enfront de qualsevol norma de l’ordenament intern. Per tal motiu, tota norma contrària a aquesta Convenció no es podrà aplicar i és totalment nul·la.

Així, fins i tot, al maig d’aquest any el Parlament va votar unànimement en el Plenari la Moció 28/XI, que en el seu punt 1 diu:

“a) Adaptar normativament els valors i els mandats de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Nacions Unides el 2006.”

Tots aquests fets no poden ser obviats per part de qualsevol que es consideri jurista, a no ser que ho faci a propòsit i en detriment dels drets de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, en qualitat de ser l’organisme oficial independent nomenat per l’Estat Espanyol pel seguiment de l’aplicació de dita Convenció, a petició nostra, ha emès un “Informe sobre la obligatoriedad de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

Informe CERMI dictamen

Són cabdals les conclusions d’aquest informe del CERMI en relació al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora:

“Desde este mandato, y teniendo como referente jurídico la Convención, se estima que:

  1. Cualquier adopción o revisión de normativa exige que este adaptada a la Convención, para lo cual, esta se convierte en un referente necesario en cualquier dictamen o análisis que debe garantizar su correcta aplicación.
  2. Que la adaptación a la Convención requiere, tanto el respeto a los derechos que la misma contiene, como la interpretación de la normativa o sus propuestas a los mandatos de la Convención. Es decir, debe respetarse tanto la letra (los derechos) como el espíritu de la Convención (definidos en los principios).
  3. Que es necesario que cualquier adopción de normativa o revisión que incida en los derechos de las personas con discapacidad invoque la Convención, como manifestación expresa de respeto a la misma.
  4. Por todo ello, no se entiende la no inclusión de la Convención en el DICTAMEN 98/2016 de 21 d’abril, Consulta sobre una proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, de Mossos d’Esquadra i de les policies locals, así como, tampoco se entiende que el análisis que dicho informe propugna y defiende se base en normativa que no incorpora ni es consistente con los mandatos de la Convención. Esta no inclusión e interpretación de la normativa de acuerdo con el modelo médico de la discapacidad implica un desconocimiento de la Convención y de sus mandatos, y por tanto su vulneración.”

Per altra banda, hem de recordar que aquest dictamen de la Comissió Jurídica Assessora va ser la resposta que va tenir el Síndic de Greuges a les recomanacions que va adreçar al Departament d’Interior en l’expedient obert amb motiu de l’actuació d’ofici que va iniciar sobre la reubicació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra afectats per discapacitat sobrevinguda.

Quina va ser la resposta el Síndic de Greuges davant del dictamen? Doncs va ser reiterar al Departament d’Interior que s’ha d’adequar a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. Li va recordar que la Convenció forma part del nostre ordenament intern i consagra entre els seus principis bàsics el manteniment de l’ocupació en els casos de discapacitat sobrevinguda, demanant-li un procés de reflexió urgent i que l’informi de les actuacions que dugui a terme respecte de la regulació de la segona activitat.

Informe Síndic dictamen

Aquest és l’efecte que provoca aquest dictamen. Desconeixement, i per tant vulneració, de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat.

A més, no és un dictamen jurídic de caràcter independent. El dictamen es basa en informes totalment parcials elaborats pel propi departament d’Interior sense que els promotors d’aquesta proposició de llei hagin tingut accés als mateixos. Per tal motiu si un dictamen jurídic es basa solament en informes d’una de les parts deixa de ser un dictamen jurídic de caràcter independent.

Es parla en el dictamen de la “transcendència” de la proposició de llei i per les afeccions que plantejarà a d’altres normes anteriors aplicables a diversos destinataris en l’objecte concret de la regulació de la segona activitat. No s’acaba de veure el perquè d’aquesta transcendència, doncs la segona activitat ja està vigent, tant a mossos com a bombers i a policies locals. Una cosa que ja està regulada en els tres cossos no té “repercussions” a l’administració perquè ja la tenim regulada des dels anys 90.

Entra a valorar per què no es contemplen rurals i penitenciaris, tanmateix aquests cossos no es poden comparar amb un cos policial i de bombers que diàriament es troben en situacions de risc. El mateix informe de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior en que es basa el dictamen diu que la major justificació és “el major risc que implica la tasca policial o la de bomber”.

Amb una total falta d’imparcialitat, el mateix dictamen reconeix que defensa una posició política, i ho fa qualificant la Proposició de llei amb trets negatius sense motivar el perquè d’aquesta negativitat amb dades concretes, amb l’excusa de no entrar-hi perquè no és l’objecte. Es llença la pedra però s’amaga la mà, doncs no sabem per què les dades econòmiques han de ser greus, quins matisos “personals” o de quina manera pot afectar a d’altres cossos similars i, si afecta, per què ha de ser de forma negativa. Tot és parcialitat amb una posició política subjectiva.

La definició de discapacitat és la que s’estableix a l’article 1 de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. Si l’autor ni tan sols entén aquesta definició no entén que hi haurà persones amb  discapacitat en segona activitat sense grau i amb grau d’incapacitat permanent. Com totes són persones amb discapacitat, totes han de ser tractades amb respecte al principi d’igualtat i no discriminació. L’autor del dictamen ens porta a conclusions equivocades perquè veu la qüestió de la discapacitat de manera parcial i esbiaixada.

Tampoc entén l’autor del dictamen que el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, no prohibeix treballar a cap grau, ans al contrari: tots els graus d’incapacitat permanent poden treballar. A més, tampoc entén que les declaracions d’incapacitat emeses per l’INSS no valoren la capacitat en relació a la segona activitat.

En definitiva, tot això, i moltes coses més, ens porta a considerar aquest dictamen com absolutament lamentable, parcial, gens independent i contrari als drets de les persones amb discapacitat continguts a la Convenció.

Davant d’això, des d’aquí les nostres associacions insten a donar compliment al compromís assolit per escrit i a tornar a presentat Proposició de llei de regulació de la segona activitat per a la seva tramitació durant el proper semestre.

En el seu moment, les associacions van acceptar, amb rotunda normalitat, que la Proposició de llei fos tramitada en ponència, que és on se li dóna veu a totes les parts interessades i es pot aclarir i modificar qualsevol error com també adaptar i millorar algunes qüestions.

About AILMED (546 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: