Última hora

Els mossos d’esquadra amb discapacitat lluitem per posar fi a la discriminació fa molts anys, el departament d’Interior sempre inventa alguna cosa per poder aturar-ho

El president d'AILMED informa dels fets greus que estan passant amb el Departament d’Interior

Com a president de l’Associació per la Integració Laboral de Mossos d’Esquadra amb Discapacitat (AILMED), vull informar a tots els companys del cos de mossos, com també als companys de les Associacions de Bombers i de Policies locals, dels fets greus que estan passant amb el Departament d’Interior.

Des del 2015 estem implicats en què el Parlament tramiti una proposició de Llei de segona activitat d’aplicació a tots nosaltres i que d’una vegada s’acabin les situacions que estem patint de discriminació i de vulneració del principi d’igualtat, que anem denunciant des de mitjans del 2007.

Doncs bé, el dia 18 de gener de 2017 s’ha produït un fet del tot insòlit en el Parlament de Catalunya i concretament en la compareixença del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya en la Comissió d’Interior. En concret el Conseller donava a conèixer el Pressupost per l’any 2017 del Departament, manifestant el següent:

“La segona activitat està reflectida en el pressupost, el que passa és que no està desglossada. Però en l’àmbit del pressupost es preveu la conseqüència que tindrà el que farem ben aviat –em diu el secretari general que ja està molt a punt–, el projecte de llei de segona activitat i, per tant, ho farem, no?”

Desglossem el que ha dit el Conseller:

 • “La segona activitat està reflectida en el pressupost”: Doncs bé, després de repassar per baix i per dalt no hem trobat on està reflectida. Tant costa dir o demostrar a quina pàgina? O és que no ho sap?
 • “el que passa és que no està desglossada”: Què vol dir que no està “desglossada”? Què hem de desglossar en una Llei de segona activitat que l’únic que pretén és la inclusió de funcionaris amb discapacitat dintre dels seus cossos? Clar, a no ser que es vulgui segregar i discriminar a persones per motiu d’una discapacitat, o pel seu sexe, per color de la pell, per motius religiosos, o pel motiu que sigui. És aquesta la finalitat? Desglossar-nos?
 • “Però en l’àmbit del pressupost es preveu la conseqüència que tindrà el que farem ben aviat”: Quines conseqüències pot tenir en el pressupost la integració de funcionaris amb una discapacitat en segona activitat? Aquests funcionaris ja pertanyen a un cos i ja tenen assignat el seu sou com la resta de funcionaris del cos i les seves places estan pressupostades. Solament la mala fe i la discriminació pot fer que tingui conseqüències en el pressupost i no serà per augmentar el sou, de ben segur. Prefereixo no dir el que penso, perquè no és precisament positiu.

Per últim, AMB QUI S’HA NEGOCIAT AQUEST PROJECTE DE LLEI?

 • Amb els afectats ja podem dir que NO.
 • Amb algun sindicat, els que jo sé TAMPOC.
 • Amb alguns alts comandaments, NO HO SÉ.

Com es pot tenir tanta barra de presentar un Projecte de Llei sense haver negociat amb els afectats tal com marca i regula la normativa vigent? Concretament m’estic referint al Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat (art. 54).

Sembla ser un insult a la INTEL·LIGÈNCIA el que el Conseller ha manifestat davant dels Diputats que formen part d’aquesta Comissió. A alguns d’ells els pot semblar correcte i alentidor, però no, tot el contrari, han de conèixer què ha passat des de l’any 2007 amb aquesta qüestió.

D’aquesta forma de procedir ja en sabem prou i en molesta que en preguin per “idiota”. Faré un recull amb una mica d’història sobre la qüestió de la segona activitat al llarg dels darrers anys perquè sabeu com actua certa classe política.

Els tècnics demostren any rere any poca ètica, poca categoria i un nivell molt baix per dirigir la seguretat i les emergències a Catalunya. Malgrat tot, el polític de torn es deixa portar per ells.

S’ha d’aclarir que si bé hem tingut diferents polítics al capdavant d’Interior, aquests anys hem tingut sempre en segon pla un mateix comú denominador: els mateixos tècnics.

Uns tècnics que demostren any rere any poca ètica, poca categoria i un nivell molt baix per dirigir la seguretat i les emergències a Catalunya. Malgrat tot, el polític de torn es deixa portar per ells. Total, està de pas. Quan tindrem un polític valent?

Recull històric de com el departament d’Interior sempre inventa alguna cosa per no aturar la discriminació de persones amb discapacitat


saura-i-la-eticaÈpoca Conseller Joan Saura i Laporta del 29 de novembre de 2006 al 29 de novembre de 2010:

1.- Aprovació Moció al Parlament al maig del 2007 per tots els diputats, que deia que mentre es negociava la segona activitat s’aplicarien mesures transitòries a la gent que estava fora del cos.

NO ES VA APLICAR CAP MESURA TRANSITÒRIA, MANIFESTANT QUE NO ES PODIA I QUE DINTRE DE POC TINDRÍEM DECRET DE SEGONA ACTIVITAT.

Quan el departament tenia requeriments del Parlament en relació al tema sempre la mateixa resposta: s’està negociant un decret de segona activitat amb els sindicats. Com ja hem dit, als afectats directes s’ha negat sempre aquest dret a la negociació a pesar d’estar regulat per Llei.

Contra l’incompliment d’aquesta Moció es va interposar per part de 4 membres de la junta una reclamació patrimonial per DANYS MORALS i l’Administració va ser condemnada a pagar els danys morals més els interessos.

Resultat: DESACTIVAT EL PARLAMENT

2.- Es va presentar una denúncia a la Comissió Europea per vulnerar la Directiva 2000/78/CE, del Consell, de 27 de novembre, relativa a la igualtat de tracte en matèria de treball i ocupació. Es denunciava a l’Estat i al Departament d’Interior.

Al final la resposta va ser que existeix un Decret que regula aquest tema. La Comissió indica que impugnem el decret i que si tenim més proves, en un termini de 6 mesos, ho comuniquen. Cosa del tot impossible amb tan poc temps.

Resultat: DESACTIVADA LA UNIÓ EUROPEA.

3.- Denúncia presentada al Síndic de Greuges que elabora un informe realment molt important, any 2007 i 2008,  manifestant el Síndic públicament que el Departament no col·labora, al final el Departament comunica que té un Decret.

Resultat: DESACTIVAT EL SÍNDIC DE GREUGES.felip-puigÈpoca Conseller Felip Puig i Godes,
del 29 de desembre al 27 de desembre de 2012.

1.- Vam tenir infinitat de reunions, tant amb el Conseller com amb alts càrrecs del Departament. Tot va ser una pèrdua de temps. Ja vam veure al final que era perquè estiguéssim distrets i no moguéssim fils per mitjà del Parlament. Tot eren bones paraules, però buides de contingut.

2.- La idea que portaven era aplicar al peu de la lletra el decret de segona activitat, intentant dividir i posar en contra les dues associacions de bombers i mossos.

3.- En donar moltes llargues a modificacions evitaven els moviments que podíem fer al Parlament i impedien alhora que molts companys amb discapacitat entressin a treballar.

Resultat: DESACTIVACIÓ DE LES ASSOCIACIONS.


EspadalerÈpoca Conseller Ramon Espadaler i Parcerisas, del 27 de desembre de 2012 al 22 de juny de 2015:

1.- El 28 de maig de 2015 vam comparèixer a la comissió d’Interior del Parlament de Catalunya. Es va dir que per què no es regulava la segona activitat amb una llei. Doncs bé, es va tenir reunions amb tots els partits i vam entregar un redactat de Llei que s’havia de tramitar en lectura única. En convocar-se eleccions la Llei va decaure, però els partits van signar un compromís per tal de fer els tràmits en aquesta legislatura.

2.- En aquesta època es va aplicar el decret de segona activitat en relació a descomptar del sou la prestació per discapacitat. Això ha donat lloc de moment a dues sentències del TSJC on s’indica que això és discriminatori i que vulnera el principi d’igualtat.

3.- En aquestes sentències de TSJC es fa referència al que consta en el diari de sessions del Parlament de Catalunya en una interpel·lació al Conseller d’Interior sobre un informe de la Inspecció de Treball que feia referència a discriminació retributiva del decret de segona activitat. El conseller Espadaler reconeix al Ple que hi ha discriminació i expressa que la voluntat del Departament d’Interior era derogar el citat Decret i no fer cap tipus de discriminació.

Absolutament increïble i surrealista que un conseller reconegui que es discrimina per raó de discapacitat al cos i no passi res de res.

4.- En relació a la proposició de Llei de segona activitat, funció pública va fer un informe SECRET del contingut del qual no tenim coneixement, per tal d’evitat el tràmit en lectura única i fer decaure la Llei.

Resultat: DESACTIVACIÓ DEL PARLAMENT.

5.- Es van tenir una sèrie de reunions amb el Síndic de Greuges explicant quina era la situació i sobre la vulneració de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. El Síndic de Greuges va requerir al departament sense obtenir resposta fins al 2016.

Resultat: DESACTIVAT EL SÍNDIC DE GREUGES.


jordijaneÈpoca Conseller Jordi Jané i Guasch, a partir del 22 de juny de 2015:

1.- Negativa a rebre a les associacions, va delegar en el Secretari General pel mes de juliol, i així va passant el temps.

2.- En aplicació del compromís per tornar a tramitar la Llei de segona activitat, es van produir reunions per tal de presentar-la amb tots els partits. Ja vam veure certes reticències per part del Departament. Mitjans del 2015.

En veure que la majoria de partits volia complir amb el compromís i presentar la Llei en lectura única, després de moltes mentides, el Departament va aconseguir que algun sindicat s’oposés i es fes per ponència.

Resultat: DESACTIVAT EL PARLAMENT (lectura única)

3.- Com que la democràcia no es predica sinó que es practica, vam acceptar que es fes un tràmit per ponència i si podia ser urgent millor, perquè així tots podien dir la seva, fins i tot els que no la volien.

A finals del 2015 el Departament va demanar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora. Bé, tots sabíem el que diria, el que no sabíem és que seria tan simplista i tan poc ètic. Vam realitzar un informe sobre aquest dictamen. Fins i tot el CERMI va dir que aquest dictamen incomplia la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. Imagineu el nivell.

Gràcies a aquest moviment alguns diputats van donar cert marge de temps al Departament d’Interior, fins a mitjans del 2016 no vam tenir el dictamen i amb ell van obtenir l’efecte desitjat, que alguns Diputats es van espantar.

Resultat: DESACTIVAT EL PARLAMENT (dictamen)

4.- En relació al Síndic se li va contestar amb l’aportació del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. El Síndic contesta que molt bé, però que quan i com aplicarà la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. Sense resposta.

Resultat: DESACTIVAT EL SÍNDIC DE GREUGES.

5.- Després de més reunions a finals del 2016, sembla que alguns partits volen complir el seu compromís i volen presentar la proposició de Llei de la segona activitat.

Per desmuntar la presentació de la proposició de Llei, com sempre han fet, diuen el que consta al principi: que estan a punt de tenir una LLEI DE SEGONA ACTIVITAT. Una Llei que els afectats desconeixem (i després parlen de TRANSPARÈNCIA).

Resultat: DESACTIVAT EL PARLAMENT??

Sembla que NO, ja que ENS HAN MANIFESTAT QUE ES PRESENTARÀ IGUAL I QUE AIXÒ JA NO ESPERA MÉS.


Amb la trajectòria que portem, creieu que Interior pot presentar un projecte de llei de segona activitat que respecti els drets de persones amb discapacitat?

CONCLUSIONS:

1.- Quan algú vol fer alguna cosa de profit i en benefici d’un col·lectiu, el truc és sempre inventar-se alguna cosa per poder aturar-ho. Aquest és el nivell que tenim.

2.- No sortim del nostre astorament. Per què tantes reticències del departament d’Interior amb els drets de persones amb discapacitat? Pensen que aquests drets són privilegis? Tant problema és que una persona amb discapacitat passi a segona activitat i faci altres funcions? Per què se les ha discriminat i hi ha hagut tants impediments a tractar-les amb igualtat? Per què es permet?

2.- Manca de transparència en la gestió i propostes (on està l’informe de funció pública? Amb qui han negociat la Llei de segona activitat?).

3.- Això sí, en els pressupostos es fa constar que es vol crear una Fundació del cos de mossos d’esquadra. Amb quina finalitat? Per ajudar a fer que i a qui? Tots sabem quina és la “utilitat” d’algunes fundacions. Que retorni el fons d’acció social al cos i deixin-se de martingales!

4.- Necessitem polítics que no tinguin por a defensar els drets de persones amb discapacitat i a aturar la situació de discriminació al departament d’Interior. Hi ha algú?

5.- Necessitem una llei de segona activitat que respecti els drets humans a mossos d’esquadra, bombers i policies locals quan tenen una discapacitat sobrevinguda. Amb la trajectòria que portem, creieu que Interior pot presentar un projecte de llei que respecti els drets d’aquestes persones?

6.- Uns funcionaris que en l’acompliment de les seves funcions assumeixen una penositat i uns riscos que excedeixen dels ordinaris de qualsevol altre funcionari públic d’un cos general, no han de demanar o suplicar sinó EXIGIR a l’administració seguretat i confiança en el seu futur i el de la seva família, que es respectin els seus drets si sofreixen un dany en la seva salut, sigui pel motiu que sigui.

Un cos que sàpiga el significat de la paraula “honor” ha d’exigir que aquests funcionaris que no puguin exercir el seu originari lloc de treball però sí un altre en segona activitat tinguin una ocupació en peu d’igualtat i concorde i respectuosa amb la seva dignitat.

NO ANEM BÉ.

Gràcies a tots i totes per la vostra ajuda i col·laboració.

Seguirem la lluita.

President d’AILMED

Anuncis
About AILMED (448 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

2 Comments on Els mossos d’esquadra amb discapacitat lluitem per posar fi a la discriminació fa molts anys, el departament d’Interior sempre inventa alguna cosa per poder aturar-ho

 1. Abans de res gràcies per informar del que està passant. Gràcies per lluitar pels nostres drets i per no llençar la tovallola tot i els entrebancs amb que us trobeu.
  El resum que has fet és impressionant a la vegada que indignant… Com pot ser que tot sigui tant complicat? I que els drets dels policies i bombers amb discapacitat no tinguin cap tipus d’importància per la classe política i per l’administració?

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: