Última hora

Per Interior és un perjudici que un discapacitat tingui dret a treballar

No és cert, com declara Interior a Rac1, que una incapacitat permanent total no pugui passar a segona activitat

Rac1 ha ofert avui la següent notícia:

 

Com ja us van informar en un altre post, Interior està en contra del primer reglament de segona activitat d’un cos policial avalat pel COCARMI i el CERMI per estar totalment adaptat a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

El departament d’Interior va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Palafrugell i, en concret, contra el seu reglament de segona activitat de la policia Local de Palafrugell, anant contra els drets de persones amb discapacitat i, fins i tot, demana al recurs la suspensió de l’execució del reglament com a mesura cautelar dient que “es donen en el cas present perjudicis intensos i qualificats, de caràcter irreversible o irreparable”.

Les mesures cautelars que demanava Interior de suspensió de l’execució del reglament de segona activitat de Palafrugell han estat desestimades per part del Tribunal

AILPOLD ha comparegut com a part interessada. Recentment les mesures cautelars que demanava Interior de suspensió de l’execució del reglament de segona activitat de Palafrugell han estat desestimades per part del Tribunal.

Sembla ser que per Interior és un perjudici que un discapacitat tingui dret a treballar. Perquè, no ens confonem, encara que sigui increïble és això el que estan recorrent.

La incapacitat permanent total és compatible amb la segona activitat

Segons Rac1, Interior diu que les incapacitats totals invaliden poder continuar treballant com a policia encara que sigui en feines adaptades.

No és cert, com declara Interior, que una incapacitat permanent total no pugui passar a segona activitat. És compatible. Prou de mentides. Què està passant aquí? Que el departament d’Interior vol fer d’INSS? És incomprensible, l’INSS ja sap defensar-se sol i ja ens ha dit que és compatible:

El propi departament d’Interior té el reglament de segona activitat dels Bombers de la Generalitat que, des del 2001, permet que un bomber amb una incapacitat permanent total pugui passar a segona activitat. Va llavors Interior contra els seus propis actes?

Per Interior és un perjudici que un discapacitat tingui dret a treballar. Perquè, no ens confonem, encara que sigui increïble és això el que estan recorrent

Senyors del departament, els recordem que la segona activitat es defineix a les Sentències 810/2015, 789/2015, 796/2015 i 797/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que reconeixen danys morals com a conseqüència del temps d’espera excessiu que van haver de suportar quatre funcionaris afectats amb una incapacitat permanent total sense que els fossin assignats uns llocs en segona activitat.

Els recordem una sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, que ha donat la raó a un Sergent de la Guàrdia Urbana de Lleida. Aquest policia local va interposar un recurs contenciós administratiu contra un Decret d’Alcaldia pel qual no s’accedia al fet que passés a situació de segona activitat quan se’l va declarar una incapacitat permanent total. El Fallo declara el dret de l’actor a ser adscrit a la situació administrativa especial de segona activitat com a membre de la Guàrdia Urbana amb efectes des del primer dia de declaració d’incapacitat permanent total. Així mateix es reconeix el dret de l’actor a obtenir una ocupació efectiva i a percebre les retribucions corresponents des de la indicada data.

Sobre la diversa jurisprudència del Tribunal Suprem hem de destacar, com a molt aclaridora i contundent respecte al dret de passar a segona activitat amb una incapacitat permanent total, la sentència del Tribunal Suprem 3056/2008:

“Tercero.- El régimen de segunda actividad de los miembros de la Policía Local tiene una regulación específica en la Comunidad Valenciana recogida en el artículo 40 y siguientes de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalidad Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad Valenciana, y consecuentemente no es de aplicación la normativa general sobre función pública, en la que además no está recogido el supuesto de segunda actividad.

[…] Pero tampoco cabe afirmar que la situación de incapacidad permanente total permite en todo caso el pase a la segunda actividad, pues la norma habla de cuando las condiciones físicas o psíquicas así lo aconsejen, y no de un determinado grado de incapacidad. En tal supuesto será necesario tener en cuenta el motivo de incapacidad y el grado invalidante que ello supone en relación, no con la totalidad de los servicios propios de la Policía Local, pues la incapacidad total está declarada, sino con aquellos otros servicios que cabe prestar en situación de segunda actividad, puestos de trabajo en el que se desempeñen otras funciones de acuerdo con su categoría, como recoge el artículo 43.

[…] Es por ello que este Tribunal, teniendo en cuenta tal limitación física, concluye que procede declarar el pase a segunda actividad […]

[…] SEGUNDO.- La recurrente sostiene en sus motivos de casación que la sentencia vulnera la normativa estatal, en cuanto de la misma se deriva ineludiblemente que la declaración de incapacidad permanente conlleva necesariamente la jubilación, con independencia de lo que se disponga en el artículo 41.2 de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalidad Valenciana.

[…] Pues bien, hay que ratificar lo dicho en la sentencia recurrida, sin que se aprecie que el hecho de que la normativa autonómica prevea para los funcionarios de la policía local, el pase a la segunda actividad, contrarie la legislación estatal citada, pues como sostiene la recurrida, el recurrente pretende asimilar la situación de los funcionarios de la Policía Local con los del Cuerpo Nacional de Policía, cuando el régimen de protección social es distinto, pues estos últimos se rigen por el sistema de clases pasivas, sin que exista el reconocimiento de grados en la situación de incapacidad permanente, mientras en el caso de los Policías de las entidades Locales que se rigen por el Régimen General de Seguridad Social si pueden ser declarados en distintos grados de incapacidad. En consecuencia, es en virtud de esta diferencia por lo que la Generalidad Valenciana ha dictado la Ley 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, posteriormente desarrollada por el Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por la que se regula la Norma Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. Por ello, al integrarse esta normativa en la propia de las Administraciones Locales, prevalece sobre la legislación general de funcionarios que sólo se aplicará supletoriamente.

[…] estas normas regulan la forma en que se ha de producir la rehabilitación de un funcionario que fue jubilado de forma forzosa, sin que tengan que ver con el supuesto que ahora analizamos, esto es, si cabe la posibilidad, cuando se está en situación de incapacidad total, de no jubilarse y acogerse a la situación de segunda actividad, tratándose de funcionarios de la Policía Local.”

Amb una incapacitat permanent total es pot ser policia en segona activitat

En segona activitat NO es realitzen tasques fonamentals de la professió, es realitzen “altres funcions”. Precisament per això, que no es tingui capacitat per a “l’exercici de les tasques fonamentals de la professió” no vol dir que no es tingui capacitat per a poder seguir prestant servei realitzant altres tasques o funcions en segona activitat.

Si es pot fer el treball essencial de policia no té cap sentit passar a segona activitat. Si es tenen “dificultats” o “limitacions” per fer les funcions ordinàries vol dir que hi ha una disminució de la capacitat (discapacitat) i que no s’està en igualtat de condicions amb els altres treballadors.

Si es pot fer el treball essencial de policia no té cap sentit passar a segona activitat. Les funcions en segona activitat NO són de caràcter operatiu

Precisament, el fet que no es tinguin les capacitats necessàries respecte a mantenir el caràcter operatiu del servei, o el que és el mateix, que no es puguin desenvolupar les tasques fonamentals o funcions principals per motiu de disminució de la capacitat, és el motiu de passi a segona activitat. Les funcions en segona activitat NO són de caràcter operatiu.

Si es passa a segona activitat és per fer “altres funcions” complementàries i el motiu precisament és perquè hi ha una disminució de la capacitat (discapacitat) per fer les funcions ordinàries del cos.

No es tracta de mantenir treballant una persona que no pot fer les tasques fonamentals d’un lloc de treball a la policia local en una primera activitat, sinó de valorar si una persona amb disminució de la capacitat per les tasques fonamentals pot passar a fer altres funcions en segona activitat, cosa que està prevista a la llei per als policies locals.

El Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 89/2016 declara que la jubilació per causa d’incapacitat permanent no és automàtica

Malgrat configurar-se amb caràcter potestatiu i no automàtic, Interior defensa l’aplicació automàtica de l’article 67. 1 C) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat púbic (TREBEP), per jubilar a la persona funcionària per una incapacitat permanent.

L’article 67 TREBEP utilitza l’expressió “pot ser” i l’article 38 del Decret legislatiu 1/1997 utilitza l’expressió “es podrà”. No es tracta d’una obligació ni és automàtic, sinó que és potestatiu.

Aquesta qüestió, sobre l’obligatorietat de jubilar, és analitzada al Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 89/2016, de 14 d’abril: Revisió d’ofici a instància de l’Ajuntament de Castelldefels per a declarar la nul·litat d’una resolució de la regidora delegada de Règim Interior relativa al passi d’un funcionari de la Policia Local a la situació de segona activitat.

Es va sotmetre a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora l’expedient de revisió d’ofici d’una resolució de la regidora delegada de Règim Interior de l’Ajuntament de Castelldefels, mitjançant la qual es va acordar el passi a la situació de segona activitat d’un policia local, a qui l’INSS havia reconegut una incapacitat permanent total per a la professió habitual.

La Comissió Jurídica Assessora arriba a la conclusió que “la jubilació per causa d’incapacitat permanent es configura amb caràcter potestatiu” i “difícilment es pot predicar que opera d’una manera automàtica com sembla sostenir l’Administració local, i, en conseqüència, que l’interessat hagi perdut la condició de funcionari i no romangui en servei actiu”.

Diu en aquest dictamen la Comissió Jurídica assessora que “cal tenir en compte que diversa jurisprudència del Tribunal Suprem ha reconegut la compatibilitat entre la segona activitat i la incapacitat permanent total (sentències del Tribunal Suprem de 24 de juliol de 2012, de 3 de maig de 2012, de 10 de novembre de 2012 i de 4 de juliol de 2012, entre d’altres)

Estem d’acord amb aquest dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. La jubilació per causa d’incapacitat permanent es configura amb caràcter potestatiu, no és automàtica, y el Tribunal Suprem ha reconegut la compatibilitat entre la segona activitat i la incapacitat permanent total.

L’Apartheid ideològic del departament d’Interior

Sentim vergonya i molta tristesa pel tarannà ideològic del departament d’Interior. Es tracta d’una ideologia segregacionista cap a les persones amb discapacitat que tenen un cert grau.

Per Interior és un perjudici que un discapacitat tingui dret a treballar i això queda ben clar en el recurs contra el reglament de segona activitat de l’Ajuntament de Palafrugell.

About AILPOLD (90 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitats (AILPOLD), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels policies locals que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: