Última hora

El TSJC sentencia que és il·legal l’actuació d’Interior i de la Direcció General de la Policia en jubilar forçosament a dos mossos d’esquadra per incapacitat permanent

La jubilació per la declaració d'incapacitat permanent solament es produirà en l'àmbit del règim de classes passives de l'Estat o com a jubilació voluntària en l'àmbit de la Seguretat Social, quan la norma ho permet

Tenim dues importants sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta. La Sentencia nº 877/2017 de 28 de desembre de 2017 i la Sentencia nº 878/2017 de 28 de desembre de 2017.

En aquestes sentències queda clar que és il·legal jubilar forçosament a dos mossos d’esquadra per incapacitat permanent.

Ja fa anys que denunciàvem com el Departament d’Interior instava la jubilació forçosa a aquells funcionaris discapacitats del cos de mossos d’esquadra que no havien demanat, o no havien pogut demanar, reincorporar-se. Consideràvem que fer això no és possible amb la normativa vigent. Defensàvem i posàvem de manifest que dins del Règim General de la Seguretat Social la jubilació per declaració d’incapacitat permanent NO EXISTEIX, i  dins d’aquest règim no és aplicable ni es pot barrejar un règim de protecció social diferent com són les Classes Passives de l’Estat.

Dos afiliats de la nostra associació, funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra que havien estat declarats en incapacitat permanent total i altre amb una absoluta per l’INSS, van impugnar unes Resolucions dictades en 2016 pel Director General de Policia, per delegació del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que va declarar la seva jubilació per incapacitat.

Els funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra jubilats il·legalment havien estat declarats en incapacitat permanent total i altre amb una absoluta per l’INSS

D’entrada les sentències incideixen  en el temps transcorregut entre el moment en què es va declarar la incapacitat permanent (a pesar que la Resolució de l’INSS va ser notificada a l’Administració i que va procedir a donar al funcionari de baixa) i el moment en què es va iniciar l’expedient de jubilació.

Encara que, segons les sentències, l’estimació d’aquest motiu ja portaria a estimar el recurs, donats els termes en els quals es planteja la demanda, el Tribunal considera necessari passar també a examinar la qüestió de fons plantejada per complementar el seu examen.

I és que l’Administració ve a sostenir que la declaració d’incapacitat permanent total i l’absoluta comporten la situació de jubilació del funcionari i que l’Administració s’ha de limitar a acollir la decisió de l’INSS. Els seus arguments vénen a defensar un cert automatisme entre aquella declaració d’incapacitat permanent total i la consegüent jubilació forçosa per incapacitat permanent total.

Els recurrents són funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, estan subjectes a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i, conformement a aquesta norma, la jubilació forçosa per impossibilitat física o de disminució de les facultats que incapacitin permanentment al funcionari per al compliment de les seves funcions no és automàtica, doncs, a més de no ser imperativa com ho evidencia l’excepció “si escau” de l’art. 64, exigeix acudir al règim jurídic aplicable.

Quin és el règim jurídic aplicable? Doncs estan subjectes imperativament al Règim General de la Seguretat Social (art. 41 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol). En conseqüència, no se li aplica el règim de classes passives.

El Decret Legislatiu d’1/1997, de 31 d’octubre, que invoca l’Administració assenyala que la pèrdua de la condició de funcionari es produeix per la “jubilació forçosa”. La jubilació forçosa per aconseguir l’edat legalment establerta coincideixen en un i un altre règim, però en el marc del règim de classes passives es pot (“així mateix”) declarar la jubilació forçosa del funcionari, bé sigui d’ofici o a petició de l’interessat (prèvia instrucció del corresponent expedient), quan es trobi en situació d’incapacitat permanent [art. 23 i s.s. del RDL 4/2000] per complir les seves tasques, o en estat d’inutilitat física o de debilitació de les seves facultats que li impedeixin exercir correctament les seves funcions.

El precepte, no obstant això, afegeix que “en el cas que el funcionari es trobi acollit al Règim General de la Seguretat Social, s’estarà al que es determini per a aquests casos en aquest sistema de previsió”.

La normativa aplicable en aquest cas és la del Règim General de la Seguretat Social que no preveu la jubilació forçosa per incapacitat permanent, sinó solament la jubilació forçosa per edat.

Respecte a l’art. 67 de l’EBEP, la jubilació forçosa es produeix en virtut d’aquest precepte “en complir [el funcionari] l’edat legalment establerta”. En el cas de la incapacitat permanent caldrà estar a cada règim jurídic. La jubilació per la declaració d’incapacitat permanent per a l’exercici de les funcions pròpies del seu cos o escala, o pel reconeixement d’una pensió d’incapacitat permanent absoluta o, incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de les funcions del seu cos o escala, solament es produirà en l’àmbit del règim de classes passives de l’Estat o com a jubilació voluntària en l’àmbit de la Seguretat Social. La normativa de la Seguretat Social no vincula la incapacitat permanent i la jubilació.

Després, en aquest cas, l’Administració no solament no podia incoar el procediment de jubilació forçosa del recurrent sobre la base d’una prèvia declaració d’incapacitat permanent total (o absoluta segons la Sentència que obra en les actuacions) que, d’altra banda, va ser declarada, diversos anys abans sinó que tampoc podia declarar la jubilació forçosa per edat perquè no concorren els pressupostos legals per a això.

Per tant, en ambdues sentències s’estima el recurs contra les Resolucions de jubilació forçosa, les quals s’anul·len i es deixen sense cap efecte per no ser conforme a Dret.

En total JA TENIM 4 SENTÈNCIES que indiquen el mateix. Si algun company es troba en aquesta situació que no dubti en trucar-nos i podem mirar si li són d’aplicació.

About AILMED (558 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

1 Comment on El TSJC sentencia que és il·legal l’actuació d’Interior i de la Direcció General de la Policia en jubilar forçosament a dos mossos d’esquadra per incapacitat permanent

  1. Enhorabuena a los compañeros afectados, y un pedazo aplauso a ti Ángel, haces una labor que no se paga con nada 👏👏👏👏👏

    Jorge A. Pujol Minguet

    El 31 ene 2018, a las 13:23, Associacions per la Integració laboral <comment-reply@wordpress.com> escribió:

    AILMED posted: “Tenim dues importants sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta. La Sentencia nº 877/2017 de 28 de desembre de 2017 i la Sentencia nº 878/2017 de 28 de desembre de 2017. En aquestes sentèncie”

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: