Última hora

Jubilació anticipada? Ni a favor ni en contra

En la Llei de pressupostos de l’Estat pel 2018 s’han publicat els nous coeficients per a aquells funcionaris que tenen regulada la jubilació anticipada, concretament pels bombers i el cos de l’Ertzaintza. Aquests dos cossos ja tenen el seu Reial Decret.

Bombers: “Durante 2018, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del trabajador.”

Ertzaintza: “Durante 2018, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 9,20 por ciento, del que el 7,67 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,53 por ciento a cargo del trabajador.”

Respecte a les Policies Locals de tot l’Estat, es comença la casa pel terrat en publicar la futura cotització addicional sense la publicació prèvia del Reial Decret, el que no deixa de ser paper mullat.

“El tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la administración y el 1,76 por ciento a cargo del funcionario”

A més, en relació a les Policies Locals es fa constar que podran reposar aquelles places que es jubilin anticipadament.

“en el supuesto de que en aplicación de lo establecido en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produzca el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades Locales podrán disponer durante 2018, exclusivamente para este colectivo, de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en el ejercicio 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación.”

També es fa constar que en un futur s’aplicarà a la Policia Foral de Navarra, sense indicar les cotitzacions addicionals.

Com podeu veure el cos de mossos d’esquadra ni apareix.

Hem de tenir primer de tot unes premisses i una informació real i efectiva de què s’està fent i a què afectarà la jubilació anticipada, i què és el que es regula en els Reials Decrets corresponents.

1.- La normativa d’aplicació es el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, regulat en el seu article 206.

“Article 206

Jubilació anticipada per raó de l’activitat o en cas de discapacitat

  1. L’edat mínima d’accés a la pensió de jubilació a què es refereix l’article 205.1.a es pot rebaixar mitjançant un reial decret, a proposta del titular del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, en els grups o les activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i presentin índexs elevats de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la professió o el treball respectius el mínim d’activitat que s’estableixi.

A aquest efecte, s’ha d’establir reglamentàriament el procediment general que cal seguir per rebaixar l’edat de jubilació, cosa que inclou la realització prèvia d’estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions del treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat laboral dels treballadors i els requeriments físics exigits per exercir l’activitat.

L’establiment de coeficients reductors de l’edat de jubilació només és procedent quan no sigui possible modificar les condicions de treball, i comporta els ajustos necessaris en la cotització per garantir l’equilibri financer.”

Per tal motiu, com podem veure, la norma exigeix unes condicions especials, a més de dir sempre que només és procedent quan no es puguin modificar les condicions laborals.

En relació a la normativa, tenim molts dubtes i preguntes a respondre:

En els cossos que van demanar la jubilació anticipada es poden modificar les condicions de treball, és a dir, les funcions?

Tots els membres d’aquests cossos tenen treballs penosos, tòxics, insalubres, perillosos, amb requeriments físics exigits, etc.?

En els Reials Decrets que regulen la jubilació anticipada es demana un mínim de cotització en el cos, per exemple amb 35 anys treballats es pot jubilar amb el 100% als 60 anys. Això afecta a tot el cos o només a aquells als quals no se’ls poden modificar les funcions?

I aquell que li toca jubilar-se als 67 anys també es podrà jubilar al 60? Segons algunes propostes del mateix Ministeri no, la jubilació anticipada és de 5 anys.

També afecta aquells funcionaris que estan a oficines, amb horaris estables, no perillosos i sense requeriments físics especials?

L’establiment de coeficients reductors de l’edat de jubilació només és procedent quan no sigui possible modificar les condicions de treball

Coses què heu de saber

Considerem important fer algunes consideracions:

Que la jubilació anticipada és VOLUNTÀRIA.

Que la jubilació anticipada NO POT IMPEDIR LA REGULACIÓ DE LA SEGONA ACTIVITAT.

Que la jubilació anticipada NO POT SER UNA PALANCA PER FER FORA ELS FUNCIONARIS MÉS GRANS.

Que la jubilació anticipada NO ES POT UTILITZAR AMB LA FINALITAT DE SUBSTITUIR ELS MÉS GRANS.

Que la jubilació anticipada NO ES POT UTILITZAR PER OBLIGAR I PERSEGUIR A AQUELLS QUE NO LA VOLEN.

No és correcte que aquell funcionari/a que no vulgui accedir a la jubilació anticipada hagi de pagar una cotització addicional, cada un que es pagui la seva festa

 

Què més podem dir?

Que no és correcte que aquell funcionari/a que no vulgui accedir a la jubilació anticipada hagi de pagar una cotització addicional, cada un que es pagui la seva festa.

S’ha de recordar que si signes la jubilació anticipada no hi ha marxa enrere.

Has d’estar segur que no perds ingressos i saber quan et queda, sempre fent els càlculs en brut.

En relació a les cotitzacions addicionals que afecten el funcionari i a l’administració com si fos una empresa és el següent:

Treballador: Té un augment de cotització a la seguretat social, per exemple si pagues un 4,5% s’augmentarà amb  l’addicional 1,76% més.

L’Administració: veu incrementada la seva cotització del treballador en un 8,84% el que suposa que alguns Ajuntaments no podran fer front als pagaments. Conseqüència: aquells agents no es podran jubilar anticipadament.

Important tenir en compte que:

“En el año 2018, la cuantía del límite máximo de percepción de pensiones públicas se incrementará en un 1,35 por ciento adicional a lo previsto en los artículos 38, 40 y 41 de esta Ley, y queda fijada en los importes siguientes: 36.609,44 euros/año o 2.614,96 euros/mes.”

Els 2614,96 € són bruts i els hem de multiplicar per 14 pagues. És el màxim que es pot cobrar avui dia.

Mites o notícies falses

Molts companys ens diuen que volen la mateixa jubilació que la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, tanmateix haurien de consultar la normativa d’aquests cossos per veure el que realment estan demanant.

“Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

Artículo 5. Pérdida de la condición de funcionario de carrera.

  1. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional:
  2. a) La Jubilación.

 La jubilación podrá ser:

b) Forzosa, que se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.”

Per tant, està clar, la Policia Nacional es jubila als 65 anys.

Per cert, volem destacar el següent:

“Artículo 87. Funcionarios jubilados.

Los Policías Nacionales que hayan perdido dicha condición por jubilación, mantendrán la consideración de miembro jubilado de la Policía Nacional, con la categoría que ostentaran en el momento de producirse aquélla. Podrán vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, así como disponer del correspondiente carné profesional y conservar la placa emblema, previamente modificada, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.”

Vaja… Totalment el contrari que nosaltres…

 S’ha de destacar també que des de l’any 2011 els nous funcionaris tenen règim general de la seguretat social.

Quant a la Guàrdia Civil:

 “Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

 Cese en la relación de servicios profesionales

  Artículo 94. Pase a retiro.

  1. La relación de servicios profesionales con el Cuerpo de la Guardia Civil cesa en virtud de retiro, que se declarará de oficio, o, en su caso, a instancia de parte, en los siguientes   supuestos:

a) Al cumplir la edad de sesenta y cinco años, siempre que se cumplan los requisitos exigides ara ello.”

Per tant, està clar, la Guàrdia Civil també es jubila als 65 anys.

 

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil es jubilen als 65 anys

 

Segona activitat o reserva

La segona activitat és en relació a la Policia Nacional i la reserva és en relació a la Guàrdia Civil, això donaria per un altre article, ara només posar de manifest dues coses importants.

En Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, es regulen tant la segona activitat com les retribucions, que són diferents del servei operatiu. En la seva Disposición derogatoria única, es deroga la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía.

La guàrdia civil té regulada en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, el passi a la reserva per diferents escales però, important, també regula un sistema retributiu diferent.

Hem de posar de manifest que són regulacions diferents amb les quals en moltes ocasions no es poden fer paral·lelismes, ja que encara que tinguin règim general de la Seguretat Social mantenen alguns privilegis de MUFACE i del ISFAS, encara quedant fora de les classes passives.

Esperem que aquest article sigui clarificador i doni al personal certa informació per poder saber si vol o no jubilar-se anticipadament, tot a l’espera de possibles normatives específiques.

Seguirem amb la lluita. Gràcies per tot.

 

Anuncis
About AILMED (470 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: