Última hora

La manca de democràcia del departament d’Interior modificant la Llei 10/1994 de Mossos d’Esquadra amb lleis d’acompanyament de pressupostos

Aquesta setmana es vota al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei de Pressupostos pel 2020 i el Projecte de Llei de Mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020, les anomenades lleis d’acompanyament.

En relació amb aquest tema no tenim cap oposició a una llei tan necessària com la llei de pressupostos per poder tirar endavant el país, a pesar que si fem una revisió a fons de la mateixa, en relació amb el departament d’Interior, trobarem alguns erros, però ara no és el moment, ara hem de tenir uns pressupostos per fer front sobretot al Covid-19.

La nostra preocupació és la Llei que l’acompanya, la Llei de Mesures, ja que es pretenen unes modificacions en relació amb la Llei 10/1994, d’11 de juliol, del cos de mossos d’esquadra, que entenem que no s’ajusten a dret. A més, què tenen a veure les modificacions que es volen fer amb temes fiscals i d’impostos?

El que no es pot fer és convertir aquest tipus de normes amb lleis òmnibus, i sostreure el debat en el Parlament amb les corresponents ponències. Això no és democràcia, ja que amb aquest sistema no s’hi pot participar plenament per part dels afectats per la modificació.

Concretament el que es vol modificar és el següent:

1.- Article 88. Modificació de la Llei 10/1994 (Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra)

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 48 ter i s’addicionen els apartats 2 i 3 al mateix article, de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, que resten redactats de la manera següent:

«1. Els danys materials o lesions que pateixin els membres del cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat, i sempre que no concorrin dol o negligència, han de ser reconeguts prèvia instrucció del corresponent procediment que s’inicia d’ofici o a sol·licitud del funcionari interessat.

2. La resolució que posi fi a l’expedient ha d’indicar la procedència o no del rescabalament i, en el seu cas, identificar l’origen de les lesions o danys materials, la relació de causalitat existent entre aquests i el servei i la seva valoració econòmica.

3. En cap cas poden ser objecte de rescabalament les lesions o danys materials que siguin indemnitzats o satisfets per altres sistemes de cobertura.»

Recordar que aquest article 48 ter va ser introduït per l’article 164.6 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres. Com recordareu, abans que s’aprovés, vàrem presentar un informe al Parlament de Catalunya.

Aquest article nou, el 48 ter, en tres anys no s’ha desenvolupat, cosa que ha perjudicat els funcionaris. I ara resulta que el que estem fent és tornar a modificar l’esmentat article?

A més, aquesta modificació estava a mitges, ja que recentment es va incloure en el portal de la participació, estant en una primera fase que va finalitzar el 7 de març de 2020, sense que aquesta part li consti que la negociació estigui finalitzada, per tal motiu no es pot comprendre com es modifica un article que s’està negociant.

La nostra opinió al respecte d’aquest redactat ja la vam expressar en un anterior post.

La interpretació que es pot fer del redactat d’aquest article està molt clara, ja fa anys que s’està patint. Si el funcionari rep les lesions o danys per part de tercers solvents econòmicament o hi ha una pòlissa de responsabilitat civil serà rescabalat. Però en el cas d’insolvències si no es localitza per ser jutjat al presumpte investigat, si mor l’investigat, si hi ha lesions que no poden ser imputades a l’investigat, si hi ha absolució de l’investigat per ser fortuïta la lesió, etc., és quan el departament s’hauria de fer càrrec de les corresponents indemnitzacions. Tanmateix, de la forma que està redactat l’article sembla evident que el que vol el departament és evitar fer-se càrrec.

És evident en tot l’articulat, però el tercer punt ultrapassa qualsevol límit de la impudícia. No té nom intentar fer incompatible les indemnitzacions per lesions o danys amb indemnitzacions d’altres sistemes de cobertura, és caure molt baix

  

2. Es modifica la lletra s) de l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, que resta redactada de la manera següent:

«s) Trobar-se en situació d’embriaguesa o bé consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes, durant el servei o habitualment, i el fet de negar-se a realitzar les proves tècniques pertinents. S’entendrà que existeix habitualitat quan estiguin acreditats tres o més episodis d’embriaguesa o de consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes en el termini d’un any, o quan dels informes analítics resultants de les proves tècniques realitzades així s’acrediti.»

A aquesta associació no li consta que aquesta concreta modificació hagi estat negociada amb ningú, ni tampoc li consta que hagi estat o estigui al portal de la participació, per tal motiu no ha estat negociada.

També sembla que, sent un tema tan delicat com és, ha estat sostret del debat parlamentari. Qualsevol jurista sap que les garanties del codi penal han de ser respectades en els procediments sancionadors. Seria normal que es modifiqués el Codi Penal en una llei de mesures fiscals? Com podem deduir, això és impossible de fer, com també és impossible i lamentable fer les coses d’aquesta manera.

Com a darrera qüestió, també volem manifestar que en la Comissió d’Interior del Parlament es va aprovar per unanimitat la compareixença del President d’aquesta Associació perquè expliqués aquestes modificacions. Aquesta compareixença a hores d’ara encara no s’ha produït, per tal motiu no hem pogut donar la nostra opinió per poder il·lustrar als Diputats. És important, ja que pot afectar a persones que poden tenir una discapacitat.    

Això no és democràcia. El Departament D’Interior HAURIA DE RETIRAR LA MODIFICACIÓ PROPOSADA I TRAMITAR-LA EN PONÈNCIA, i d’aquesta manera podem participar tots i totes que estiguin implicats.

About AILMED (540 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: