Última hora

Contestem algunes qüestions sobre l’informe publicat d’avaluació de les aportacions efectuades en la consulta pública prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra

Com ja sabeu, es va dur a terme una consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifica l’actual regulació establerta al Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, i es desenvolupa el previst a l’article 44.1 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, sobre el manteniment de les aptituds psicofísiques.

A aquest efecte, entre el 16 de desembre de 2019 i el 16 de gener de 2020, es va publicar la consulta al Portal de Transparència Participa.gencat.cat.

L’Associació per la Integració Laboral – Mossos d’Esquadra amb Discapacitats (AILMED), va afegir les seves propostes al Portal Participa gencat on es desenvolupa la Consulta Pública Prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

Ara, s’ha penjat al Portal de Transparència Participa.gencat.cat un informe d’avaluació de les aportacions efectuades en la consulta pública prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra, amb data 5-11-2020.

En aquest informe s’avaluen les propostes aportades per L’Associació per la Integració Laboral – Mossos d’Esquadra amb Discapacitats (AILMED).

Abans de tot, com no podria ser d’altra manera, ens ratifiquem totalment en el contingut de les nostres propostes aportades al Portal de Transparència.

Però volem contestar algunes qüestions contingudes a l’informe:

En primer lloc a l’informe es diu:

També cal tenir present que l’abast de la modificació reglamentària que es proposa ultrapassa l’àmbit de l’afectació de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, d’una banda, perquè la segona activitat per raó de l’edat no afecta persones amb discapacitat, ni totes les persones que passen a segona activitat per disminució de l’aptitud psicofísica ho són.”

Respecte a això el que contestem a l’administració és que totes les persones que passen a segona activitat per disminució de l’aptitud psicofísica són persones amb discapacitat.

L’administració està molt equivocada en aquesta qüestió, és primordial saber com es defineix la discapacitat i la definició base és la que s’estableix a l’article 1 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat:

“Dins les persones amb discapacitat s’hi inclouen les que tenen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.”

La Convenció reconeix al Preàmbul:

“e) Reconeixent que la discapacitat és un concepte que evoluciona i que resulta de la interacció entre les persones amb deficiències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres”

Pel que fa el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que se aprova el Text Refós de la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social a l’article 4.1 es transposa la definició de la Convenció:

“Són persones amb discapacitat aquelles que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, previsiblement permanents que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir-ne la participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb els altres.”

També tenim a l’article 2:

“a) Discapacitat: és una situació que resulta de la interacció entre les persones amb deficiències previsiblement permanents i qualsevol tipus de barreres que en limitin o n’impedeixin la participació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb les altres.”

També la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala segona) d’11 d’abril de 2013 clarifica el concepte de “discapacitat” contingut a la Directiva 2000/78/CE:

 “El concepte de «discapacitat» al que es refereix la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en l’ocupació i l’ocupació, ha d’interpretar-se en el sentit que comprèn una condició causada per una malaltia diagnosticada mèdicament com curable o incurable, quan aquesta malaltia implica una limitació, derivada en particular de dolències físiques, mentals o psíquiques que, en interactuar amb diverses barreres, pot impedir la participació plena i efectiva de la persona que es tracti en la vida professional en igualtat de condicions amb els altres treballadors, i si aquesta limitació és de llarga durada. La naturalesa de les mesures que l’ocupador ha d’adoptar no és determinant per considerar que a l’estat de salut d’una persona li és aplicable aquest concepte.”

“43. La circumstància que la persona de què es tracti només pugui exercir el seu treball de manera limitada no impedeix que al seu estat de salut se li apliqui el concepte de «discapacitat». […] una discapacitat no implica necessàriament l’exclusió total del treball o de la vida professional.”

Però és que, a més de les definicions donades, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que se aprova el Text Refós de la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social va més enllà i ens defineix el concepte de persona amb discapacitat ben diferenciat, establint a l’article 4.2 que:

“A més de l’establert en l’apartat anterior, y a tots els efectes, tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals s’hagi reconegut un grau de discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent. Es considera que tenen una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i als pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.”

Segons el Reial Decret Legislatiu 1/2013 tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals s’hagi reconegut un grau de discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent. Es considera que tenen aquest grau una incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives.

A la definició d’incapacitat permanent parcial a la disposició 26a TRLGSS veiem que aquesta comporta una disminució no inferior al 33% respecte al rendiment laboral i, per tant, amb aquesta incapacitat permanent també es té la consideració de persona amb discapacitat, doncs entra en la definició de la Convenció en afectar a la vida laboral.

“Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma”.

Una disminució no inferior al 33 per cent respecte al rendiment laboral no comporta un grau de discapacitat d’un 33 per cent. Són coses diferents i independents. De fet amb una parcial es pot tenir reconegut un grau de discapacitat inferior al 33 per cent o un grau igual o superior.

Amb tot plegat, es conclou que tenim una clara i amplia definició del que és una persona amb discapacitat. Aquesta definició no es limita al 33% o les incapacitats permanents.

De tot plegat s’extreu que tota persona que hagi passat a segona activitat per motiu de disminució de la capacitat per a complir el servei ordinari, és una persona amb discapacitat. També són persones amb discapacitat les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent i les que tinguin reconeguda una incapacitat permanent parcial, doncs entra en la definició de persona amb discapacitat de la Convenció o la Directiva 2000/78/CE en afectar a la vida laboral.

En conclusió: Tota persona que hagi passat a segona activitat per motiu de disminució de la capacitat per a complir el servei ordinari, és una persona amb discapacitat.

En segon lloc a l’informe es diu:

“El document d’AILMED també repassa alguns aspectes quant a la figura de tècnic de suport no policial i alguns fets i posicionaments judicials respecte d’aquesta mesura, per arribar a la conclusió que el motiu per a la modificació reglamentària és intentar privar de la prestació per incapacitat permanent total a persones amb discapacitat.

Aquesta conclusió s’allunya completament de la proposta de regulació, que en cap cas pot versar sobre les prestacions per incapacitat, en tant que la Generalitat de Catalunya no és l’administració competent per establir regulacions sobre aquesta matèria.”

Evidentment que la proposta de regulació no pot versar sobre les prestacions per incapacitat, en tant que la Generalitat de Catalunya no és l’administració competent per establir regulacions sobre aquesta matèria. Nosaltres no diem això a les aportacions que vam fer.

Nosaltres fem un històric sobre la figura dels llocs de treball de suport tècnic no policial (una figura que està en l’actual decret de segona activitat i que l’administració sempre ha defensat aferrissadament a capa i espasa), per arribar a la conclusió que el motiu principal pel qual, ara de sobte, es vol passar a segona activitat a les persones que estan ocupant aquestes places és per facilitar expedients d’incompatibilitat amb relació a la prestació per discapacitat, tenint en compte una sentència del Tribunal Suprem del mes d’abril de 2017.

Arran d’aquesta sentència, que parlava de la incompatibilitat de la prestació amb una segona activitat, es van citar persones que ocupen aquests llocs a revisió de grau i van estar pendents d’un expedient d’incompatibilitat amb relació a la prestació, tanmateix finalment l’Institut de la Seguretat Social va reconèixer que els tècnics de suport no estaven en segona activitat, procedint a arxivar els corresponents expedients. Acte seguit, casualitats de la vida, s’engega aquest nou projecte de decret de segona activitat amb la intenció de passar a segona activitat a les persones que ocupen llocs de treball de suport tècnic no policial.

La proposta de decret no pot versar sobre les prestacions per incapacitat i la Generalitat de Catalunya no és l’administració competent, però per nosaltres està clara la motivació que mou aquest nou decret, que no es altra que afavorir que la prestació que puguin rebre aquestes persones amb discapacitat sigui incompatible.

Una administració que realment vetllés per les persones amb discapacitat que té al seu càrrec mai faria un moviment que les pogués perjudicar de qualsevol manera. En aquest cas, sabent perfectament que les pot perjudicar, fan veure que no és el seu problema, que no tenen competències. Per nosaltres està claríssim que el motiu principal que hi ha per modificar aquesta normativa és intentar afavorir indirectament que es tregui una prestació a unes persones amb discapacitat.

L’administració no ho reconeixerà mai, perseguir indirectament el perjudici ecònomic és una motivació molt poc ètica i carregada d’animadversió al col·lectiu de persones amb discapacitat d’aquest cos.  I aquesta és una imatge lamentable.

About AILMED (546 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: