Última hora

Creieu que els mossos d’esquadra estan ben coberts per les pòlisses d’assegurances de la Generalitat de Catalunya?

Analitzem alguns punts de les pòlisses d’assegurances que té contractades la Generalitat de Catalunya en relació amb el cos de mossos d’esquadra. No sabem què opinareu vosaltres, nosaltres no deixem de fregar-nos els ulls.

S’ha modificat la pòlissa d’assegurances d’accidents personals pels mossos d’esquadra sense passar pel Consell de la policia?

Trobem, a l’Annex al plec de prescripcions tècniques, la cobertura d’assegurances pel personal amb relació laboral amb la Generalitat de Catalunya i el dret de cobertura d’assegurança fixada per acord, pacte o negociació col·lectiva. 

Aquí, entre els grups i col·lectius a assegurar, trobem els mossos d’esquadra (inclosos el personal funcionari en pràctiques i el personal facultatiu), especificant-se els capitals assegurats segons acord del Consell de la policia.

Bé, en realitat la pòlissa d’assegurances d’accidents personals s’ha modificat sense passar pel Consell de la policia. No tenim constància del contrari. 

La modificació de la pòlissa ha anat a pitjor pel mosso d’esquadra?

Resulta que van passant els anys i, en comptes de millorar la pòlissa, la modificació ha anat a pitjor: 

AbansAra
Incapacitat Permanent per accident laboral 115.000 euros113.591 euros
Incapacitat Permanent per accident no laboral 40.000 euros37.864 euros
Tall al coll a un agent de mossos d’esquadra

Els funcionaris es regeixen per l’Estatut dels Treballadors?

L’INSS, en les resolucions d’Incapacitat permanent, cita per defecte l’article 48.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

“Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.

2. En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con declaración de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente.”

Doncs bé, aquest article no és d’aplicació als funcionaris.  

Tanmateix, la companyia asseguradora s’acull a aquest article 48.2 que s’especifica a la resolució de l’INSS quant a suspendre un contracte que no existeix.

Un funcionari no té contracte. És una qüestió absolutament bàsica que no presenta cap mena de dubte.

Per suspendre el nomenament de funcionari caldria una resolució del departament del qual depèn per mitjà d’un expedient contradictori, i aquesta resolució seria recurrible. Però això no succeeix, per tal motiu la companyia asseguradora no es pot acollir a aquest article per no abonar les corresponents indemnitzacions.  

Tret amb escopeta de perdigons a mosso d’esquadra sense armilla

La pòlissa podria tenir una clàusula il·legal per no pagar?

La pòlissa s’hauria d’abonar en el moment de la notificació de resolució d’incapacitat permanent per part de l’INSS, és a dir, en el moment que es fa efectiva, però el que es fa és jugar a fer tot el contrari.

La companyia asseguradora el que fa és no abonar la indemnització corresponent perquè espera a la primera revisió de grau. Poden passar 1 o 2 anys, a vegades ni es produeix. Hi ha algun cas en què el funcionari ni ha cobrat.

Podem observar el que es contempla al Plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals:

“A afectes de la indemnització del sinistre d’invalidesa, es prendrà com a data de sinistre la data dels efectes econòmics de la resolució d’invalidesa dictaminada per l’organisme oficial competent. En cas que no es disposi de la resolució d’invalidesa es prendrà com a data la que consti en el certificat del metge corresponent.

Amb independència que la situació d’invalidesa permanent sigui susceptible de revisió per millora o agravació, l’asseguradora abonarà la prestació en base a la resolució d’invalidesa dictaminada per l’organisme oficial competent, llevat que aquella contingui una data concreta de revisió, en el qual cas quedarà a criteri de l’assegurador el pagament.” (Pàgina 6)

Aquesta clàusula que transcrivim literalment és absolutament al·lucinant.

Per si algú no ho sap, resulta que absolutament totes les resolucions d’incapacitat permanent de l’INSS es poden revisar fins a l’edat de jubilació.

Això vol dir que sempre quedarà a criteri de l’asseguradora el pagament. Això és inadmissible.

Les indemnitzacions han de ser a conseqüència de tenir reconeguda una incapacitat permanent per part de l’INSS per accident. Punt. 

Podria ser il·legal aquesta clàusula? Doncs sí, podria ser il·legal en relació amb la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurances.

Com pot permetre aquestes clàusules la Generalitat de Catalunya en perjudici dels seus funcionaris?

Sincerament, hem de dir que sempre que hi ha hagut Segur Caixa hi ha hagut problemes en moltes qüestions.

Mosso d’esquadra ferit en manifestacions

Falta transparència i s’admeten uns barems interns de l’asseguradora?

Observem què diu el Plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals, sobre la incapacitat permanent parcial:

“Invalidesa parcial per accident. L’assegurador garanteix fins els 70 anys de l’assegurat el pagament del capital establert, d’acord amb el barem de la pòlissa d’accidents personals de l’entitat asseguradora adjudicatària, en cas d’invalidesa parcial d’aquest, com a conseqüència d’un accident cobert per la pòlissa, produïda immediatament o dins d’un termini de cinc anys a comptar des de la data de l’accident, o si transcorregut aquest termini es provés que el fet és conseqüència del mateix.” (pàgina 5)   

Més endavant es diu:

“A la incapacitat permanent parcial en via social, correspondrà en la pòlissa la indemnització que amb relació al barem contingut en la invalidesa parcial procedís.” (pàgina 8)

“En cas que es reconegués a l’assegurat lesions permanents no invalidants per al treball, se li lliurarà el capital que, d’acord amb l’esmentat barem, li correspongui en funció de les seqüeles permanents reconegudes.” (pàgina 8)

Barem de l’asseguradora? Barem intern? No sabem quin és aquest barem i no entenem com pot ser que la Generalitat de Catalunya admeti un barem de l’asseguradora que desconeix la part implicada, el perjudicat.  

Aquí queda ben clar:

“La Generalitat de Catalunya admetrà com a vàlid, en el cas d’invalidesa parcial per accident, el quadre d’invalideses que l’entitat adjudicatària tingui autoritzat per la Direcció General de Seguros, que s’aportarà en el moment de formalització del contracte.” (pàgina 7)

Falta transparència en relació amb les incapacitats permanents parcials i les lesions no invalidants, no sabem quin tant per cent d’indemnització els correspon ni com ho decideix l’asseguradora amb un barem que desconeixem. 

On està aquest barem, per què no es publica?

Diferència abismal de cobertura de defensa jurídica si el mosso d’esquadra condueix un vehicle de rènting o de propietat?

Si observem el Plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació d’assegurances de vehicles terrestres:

“El personal de la Generalitat de Catalunya podrà acceptar la seva defensa per advocats de l’asseguradora adjudicatària o bé elegir el seu propi advocat amb un límit per la defensa de 12.000 euros.” (pàgina 5)

En canvi, en les cobertures d’assegurances de vehicles de rènting podem observar que el límit per a defensa jurídica escollint un advocat propi està entre 600 i 1500 euros

La diferència de cobertura per defensa jurídica depenent de si es condueix un vehicle de rènting o de propietat és desproporcionada. 

Creiem que és molt important que si al funcionari li passa alguna cosa conduint, tingui ben cobert poder escollir un advocat propi per a la seva defensa, sigui el vehicle de rènting o de propietat.

Accident de trànsit de vehicle logotipat

Els mossos d’esquadra tindran algun dia una pòlissa de defensa jurídica per poder escollir els advocats que vulguin?

Ja hem explicat anteriorment en aquesta web que hi ha un veritable conflicte d’interessos de la Generalitat de Catalunya en cas de lesions a mossos d’esquadra en acte de servei o en cas que el causant sigui insolvent.

La Generalitat de Catalunya té contractada una pòlissa de responsabilitat que pot cobrir el pagament de les indemnitzacions.

Però, què passa? Doncs passa que qui contracta i paga la pòlissa és la Generalitat de Catalunya i que els lletrats que es posen a disposició del mosso d’esquadra són treballadors a sou de la mateixa Generalitat de Catalunya.

Si a més quantitat de diners indemnitzats per la pòlissa resulta que augmenta l’import de la prima de la pòlissa, és fàcil veure el conflicte d’interessos.

Per tant, perilla el dret dels mossos d’esquadra quant a poder rebre o negociar la indemnització que consideri.

La companyia contractada per la Generalitat de Catalunya com assegurança per abonar les indemnitzacions, hauria d’incloure un apartat de defensa jurídica amb un import màxim, per exemple, de 20.000 euros. També pot ser una pòlissa diferent en la qual solament es reguli la defensa jurídica.

El funcionament és el mateix que amb les assegurances de vehicles, el mosso d’esquadra amb la pòlissa pot escollir els advocats que vulgui cobrint fins a un import màxim. 

Són qüestions que, fins i tot, hem parlat en reunions amb el mateix conseller d’Interior i sobre les que van passant els anys i no es dóna cap solució. Tot segueix igual.

En fi, sense comentaris.

I vosaltres? Creieu que els mossos d’esquadra estan ben coberts per les pòlisses d’assegurances de la Generalitat de Catalunya?

About AILMED (590 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: